เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Lannamagazine

Lannamagazine的บล๊อก

Lannamagazine的主頁 | ดูทั้งหมด

ตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เชียงราย

2012-01-10 22:12
 
 

จัดตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการวิจัย ภาวนาที่จังหวัดเชียงราย


จัดตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการวิจัย ภาวนาที่ไร่เชิญตะวัน 
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานสถาบันวิมุตตยาลัย และผู้ก่อตั้ง เจริญพรว่า 
มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการวิจัย ภาวนา โดยบูรณาการพุทธศาสนา
กับศาสตร์ร่วมสมัย และเกษตรกรรมธรรมชาติ เพื่อสร้างสรรค์สันติภาพโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งในปรัชญาที่ว่า 
เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา การศึกษาเพื่อสันติภาพ สำหรับสถานที่ตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์จากการยกฐานะ
จากศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 154 ไร่ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ 
ปี 2552 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อเป็นหน่วยงานในการประยุกต์พุทธธรรมเข้ากับศาสตร์
ร่วมสมัยในการสร้างสรรค์สันติภาพโลกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสมโภชจังหวัดเชียงราย ครบ 750 ปี 
แห่งการสถาปนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ จัดการเรียนการสอน 4 สาขาวิชาหลัก คือ วิชาการ วิชาชีพ 
วิชาชีวิตและวิชาจิตภาวนา กำหนดเป็นรายวิชาย่อยในลักษณะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คือ การสัมมนา 
ปฏิบัติการ การฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยระยะเวลา 3 วัน 5 วันและ 7 วันหรือ ตามความเหมาะสมของกลุ่มนักศึกษา
และผู้สนใจเข้าศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่เน้นการศึกษาอย่างบูรณาการทางด้านพุทธธรรมเข้ากับ
กิจกรรมทางการศึกษารูปแบบการวิจัย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบการดำรงชีวิต 
เกษตรกรรมธรรมชาติ และการฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก  สวท.เชียงราย
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=120109111547
แชร์ 35404 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น