เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

thejeekung

thejeekung的บล๊อก

thejeekung的主頁 | ดูทั้งหมด

รับทำบัญชี จดทะเบียนการค้า ตรวจสอบบัญชี ND

2014-01-09 00:59
 
 
ND One Stop Service เชียงใหม่
รับทำบัญชี จดทะเบียนการค้า 
ตรวจสอบบัญชี จัดตั้งบริษัท และเขียนแผนธุรกิจ

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ทำบัญชีภาษี ปิดบัญชีรายเดือน ปิดบัญชีรายปี 
รับทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตาม พรบ. การบัญชี และประมวลรัษฎากรกำหนด 
รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร 
และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่ง งบการเงิน ส่งภาษีได้ถูกต้อง ทันเวลา 
ลดความเสี่ยง จากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

1. บริการด้านการทำบัญชี

       ? ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในบันทึกบัญชี
       ? ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฏหมายกำหนดไว้
       ? จัดทำสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท รวมถึงรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วน
ในมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด
       ? บันทึกระบบบัญชีด้วย Software ที่กรมสรรพากรยอมรับ
       ? คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีในแต่ละเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร ได้แก่ รายงาน ภาษีซื้อ 
รายงานภาษีขาย ภงด.1  ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 หรือแบบภาษีที่เกี่ยวข้องในรอบบัญชีของทุกเดือน
       ? จัดเตรียมพร้อมนำส่งแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
       ? จัดทำแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี (ภงด.51) พร้อมยื่นแบบส่งสรรพากร 
ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม กรณีปิดงบตามรอบบัญชีปีปฏิทิน
       ? จัดทำแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมยื่นแบบส่งสรรพากร 
ไม่เกินเดือนพฤษภาคม ขอปีถัดไปกรณีปิดงบตามรอบบัญชีปีปฏิทิน
       ? จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงาน
ได้ทุกเดือน (กรณีถ้าผู้ประกอบการทำบัญชีที่สถานประกอบการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 
และทางสำนักงานไปสอนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือว่าจ้างพิเศษเป็นกรณีไป)
       ? ปิดงบรายปีเพื่อนำส่งผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงินครบถ้วนได้แก่ 
ลูกหนี้ เจ้าหนี้คงเหลือ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
       ? จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานทั้ง CPA และ TA
       ? หากมีกรณีที่สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี มีบริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อสรรพากร
ปีละ 1 ครั้ง ตามหมายเรียกตรวจสภาพกิจการของเจ้าหน้าที่สรรพากร


2. บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

     ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้องค์กรที่ต้องการทราบฐานะการเงินและงบการดำเนินงานที่แท้จริง ณ วันใดวันหนึ่ง 
เช่น ทุกสิ้นเดือน ไตรมาส หกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น การตรวจสอบบัญชีทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นหน่วยงานอิสระ 
ข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตได้
อย่างถูกต้อง สอบทานงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นว่ามีความถูกต้องตามสมควร 
ในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด และให้คำปรึกษาเพื่อทราบถึงข้อบกพร่อง
ในทางบัญชี ที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฎิบัติงานตรวจสอบบัญชี


3. บริการเขียนแผนธุรกิจ  เริ่มต้นที่ 10,000 บาท

       ? เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ จากการที่ผู้ประกอบการใหม่ เห็นช่องทางหรือโอกาสในการตลาด 
หรือมีความประสงค์จะเริ่มต้นธุรกิจ หรือมีความต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur)
       ? เพื่อการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการที่ได้ดำเนินธุรกิจมาช่วงเวลาหนึ่ง และต้องการวางแผนธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ
       ? เพื่อการระดมทุนจากหุ้นส่วนหรือแหล่งทุนภายนอก ผู้ประกอบการมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการเริ่มต้น 
หรือการขยายธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องหาแหล่งทุนภายนอก ไม่ว่าจะมาจากการกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

สนใจติดต่อ 088-5786078

---------------------------------------------

รับทำบัญชี 
การจดทะเบียนการค้า  
การจัดตั้งบริษัท 
การตรวจสอบบัญชี 
การเขียนแผนธุรกิจ

แชร์ 4515 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น