เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

ชมรม สมาคม - CMU Psychology Club

 • Sigmundkaew

  ประวัติคณะมนุษยศาสตร์ ม.ช.

  Sigmundkaew 2010-09-24 23:22
   
   
  ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
   
            คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหนึ่งในสามคณะที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งสามคณะนี้ได้เปิดสอนวิชาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 หมวด คือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้เพราะนักการศึกษาสมัยนั้นเชื่อว่าบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบควรจะมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับสังคมของมนุษย์ เกี่ยวกับจิตใจและคุณสมบัติต่าง ๆ ของมนุษย์เอง
             ในปีแรกของการจัดตั้งคณะเมื่อปี พ.ศ.2507 นั้น คณะมนุษยศาสตร์มีอาจารย์ 20 คน อาจารย์พิเศษ 2 คน นักศึกษา 77 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน เปิดทำการสอน 282 กระบวนวิชา

  พ.ศ.2500 คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  และกำหนดให้มี ?คณะอักษรศาสตร์? เป็นคณะหนึ่งในสามของคณะวิชาพื้นฐานดังกล่าว
  พ.ศ.2505 คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตร โดยมีหลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิ เป็นประธาน ได้ร่าง
  หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ และใช้คำว่า ?คณะมนุษยธรรมศึกษา? ตามคำศัพท์ที่ใช้อยู่ใน
  พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ.2479
  พ.ศ.2506 คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรในรายละเอียด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
  เป็นประธาน ได้ตกลงใช้คำว่า ?คณะมนุษยศาสตร์? แทน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเป็น
  สถาบันแรกที่เรียก FACULTY OF HUMANITIES ว่าคณะมนุษยศาสตร์
  พ.ศ.2507 เปิดสอน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ภาษาปัจจุบันต่างประเทศ
  (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) และภาควิชามนุษยสัมพันธ์
  พ.ศ.2510 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรใน 6 สาขาวิชา คือ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส การสื่อสารมวลชน และจิตวิทยา
  พ.ศ.2511 สภาการศึกษาแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  พ.ศ.2512 จัดตั้งภาควิชาจิตวิทยา และ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
  พ.ศ.2514  ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
  พ.ศ.2515 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
  พ.ศ.2520 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา
  พ.ศ.2521 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรสาขาวิชาบ้านและชุมชน
  พ.ศ.2524 ทบวงฯ อนุมัติจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ
  พ.ศ.2527 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา
  พ.ศ.2529 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
  พ.ศ.2530 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  พ.ศ.2531 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์
  พ.ศ.2531 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
  พ.ศ.2533 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาปรัชญาและศาสนา
  พ.ศ.2537 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  พ.ศ.2538 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
  สารนิเทศศาสตร์
  พ.ศ.2539 ก.พ.รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
  องค์การ
  พ.ศ.2539 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาและการสื่อสาร)
  พ.ศ.2542 ก.พ. รับรองให้ปริญญาแก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  การท่องเที่ยว
  พ.ศ.2544 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
  พ.ศ.2546 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
  พ.ศ.2546 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา
  อังกฤษและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)
  พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

  รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ :

  1. ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย (1 ธันวาคม 2507 ? 30 กันยายน 2512)
  2. อาจารย์ถิ่น รัติกนก  (1 ตุลาคม 2512 ? 30 กันยายน 2513)
  3. ศาสตราจารย์ พันตรีอาคม พัฒิยะ  (1 ตุลาคม 2513 ? 9 กรกฎาคม 2517)
  4. ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม  (10 กรกฎาคม 2517 ? 30 กันยายน 2519)
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเรือง บุญโญรส  (1 ตุลาคม 2519 ? 18 สิงหาคม 2523)
  6. รองศาสตราจารย์รวิ จิรานุกรม  (19 สิงหาคม 2523 ? 30 กันยายน 2526)
  7. อาจารย์ ดร . วัฒนะ สุขสมัย  (1 ตุลาคม 2526 ? 30 กันยายน 2542)
  8. รองศาสตราจารย์เอมอร ชิตตะโสภณ  (1 ตุลาคม 2542 ? 30 กันยายน 2546)
  9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม (1 ตุลาคม 2546 ? 30 กันยายน 2550)
You are not a full member of the group,Can not participate in the discussion. เข้าร่วม