เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Lannamagazine

Lannamagazine的บล๊อก

Lannamagazine的主頁 | ดูทั้งหมด

แพร่จัดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

2012-08-01 00:08
 
 
จังหวัดแพร่จัดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

จังหวัดแพร่จัดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

จังหวัดแพร่จัดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เน้นให้หน่วยงานสามารถรายงานข้อมูลต่างๆ 
บนระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ให้ทุกหน่วยงานลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 10 %

นายเกษม วัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ขึ้น
ที่ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่จัดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และรายงานข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์บน
เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ให้ตัวชี้วัดด้านพลังงานของหน่วยงานและจังหวัดผ่านการประเมิน 
ตลอดจนเป็นการเน้นย้ำมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานที่ถูกวิธีสำหรับตรวจสอบการใช้พลังงาน
ของสำนักงานที่เป็นอยู่และป้องกันรายจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสูญเปล่าประโยชน์ และสามารถ
ประหยัดพลังงานบรรลุตามเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 10 %

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต้องลดปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 10 เทียบกับปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และให้สำนักงาน ก.พ.ร. 
กำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา 

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=120731214225
แชร์ 1181 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น