เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

งานอดิเรก - สะสมหนังสือเก่าทั้งป

 • NHEURFARR

  หนังสือประวัตินายเมืองใจ ชัยนิลพันธ์

  NHEURFARR 2012-07-08 13:22
   
   


  หนังสือประวัติ

  นายเมืองใจ ชัยนิลพันธ์

  ภายในเล่มจะกล่าวถึงประวัตินายเมืองใจ ชัยนิลพันธ์

  ค่อนข้างละเอียด ทำให้ทราบถีงความเป็นอยู่ การศึกษาในสมัยนั้น

  สถานที่ต่างๆทั้งที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันและถูกรื้อหายไป

  นับว่าเป็นเสี้ยวหนึ่งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

  จึงนำมาให้ศึกษาและเผยแพร่ต่อไป  หนังสือเล่มนี้ขนาดรูปเล่มสิบหกหน้ายก

  พิมพ์ในระบบเลสเตอร์เพรส

  คือแบบใช้ตัวตะกั่วเรียงพิมพ์ ภาพใช้แบบบล็อก

  ปกกระดาษอารต์ เนื้อในกระดาษปรู๊ฟ

  รูปเล่มการเข้าเล่มดูไม่เรึยบร้อย

  พิมพ์ที่สถานฝึกอาชีพ แผนกการพิมพ์ ๓ เจริญเมือง เชียงใหม่

  ไม่ทราบปีที่พิมพ์


You are not a full member of the group,Can not participate in the discussion. เข้าร่วม